Põltsamaa valla arengukava aastani 2035

Põltsamaa valla arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalisi arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kandev dokument.

Põltsamaa vald soovib pakkuda oma piirkonna elanikele ja külalistele parimat keskkonda elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja vaba aja veetmiseks ning selle läbi vähendada elanike väljarännet.

Selle tagamiseks on arengukavas ette nähtud valla arendamise prioriteedid peaeesmärkide lõikes:

1. Meeldiva ja inimeste vajadustega arvestava elukeskkonna (sh. sotsiaalse-ja tehniliseinfrastruktuuri) tagamine;

2. Mitmekesise ja arenemisvõimelise ettevõtluskeskkonna eelduste loomine;

3. Läbimõeldult välja arendatud turismivaldkond.

Antud eesmärkide saavutamise üheks eelduseks on süstemaatilise arendustegevuse kavandamine võttes muuhulgas aluseks olemasoleva hetkeolukorra ja arenguvõimalused. 

Põltsamaa valla arengukava aastani 2035

Põltsamaa valla arengukava aastani 2035 seire

Põltsamaa valla arengukava tegevuskava 2017-2020