Eestkoste seadmine lapsele

Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ning huvide kaitseks kui esindusõigust ei ole alaealise lapse kummalgi vanemal.

Eestkoste seadmise otsustab kohus omal algatusel, vallavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel ja eestkoste seatakse eestkostet vajava isiku rahvastikuregistrijärgse kande kohaselt.

Eestkostjat valides arvestatakse tema isikuomadusi, varalist seisundit ja võimeid eestkostja kohustusi täita, vanemate eeldatavat tahet ning tema suhteid lapsega, kelle üle eestkoste seatakse, lapse kasvatamise järjepidevust ning lapse rahvuslikku, usulist, kultuurilist ja keelelist päritolu.

Eestkoste lõpeb eestkostetava surmaga, vanema hooldusõiguse taastumisega, eestkostetava lapsendamisega või eestkostetava täisealiseks saamisega.

Perekonnaseadus