15.07.14

1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS), mis kehtestab ühtsed normid majandustegevuse alustamisele, teostamisele, lõppemisele ja jätkamisele ja registri pidamisele ning reguleerib järelevalvet ja vastutust. MsüS jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks:

1)teatamiskohustusega tegevusalad – ettevõtja peab neil aladel tegutsemise korral sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine registris ei tähenda keeldu majandustegevusega alustada ning majandustegevuse nõuete täitmist eelnevalt ei kontrollita.

2) loakohustusega tegevusalad – neil aladel tegutsemiseks tuleb eelnevalt taotleda ja saada luba majandushaldusasutuselt. Ettevõtja suhtes teostatakse eelkontrolli nii tema isiku kui tema majandustegevuse sisulise vastavuse üle kehtivatele nõuetele.

3) vaba majandustegevusega tegevusalad – majandustegevuse alustamiseks pole eriseadusega ettevõtjale pandud majandustegevusteate esitamise või loakohustust.

Kaubandustegevuse seadusealusel ei ole kaubandustegevuseks enam vaja majandustegevuse registri (MTR) registreeringut ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, küll aga võib eriseadusega näha ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustuse. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Endiselt kehtib ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. Majandustegevusteade esitatakse MTR-ile elektroonselt ettevõtja enda poolt.

Erinõuetega tegevusalad MTR-s alates 1.07.2014

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale kuni 1. juulini 2016 võimalus esitada MTR-ile majandustegevusteade ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Sellisel juhul tuleb sellise toimingu eest tasuda kohalikule omavalitsusele riigilõivu 10 eurot. Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust, samuti tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest makstakse tasu vastavalt notari tasu seadusele.

MTR-i uuendamisega seotud teavet avaldatakse jooksvalt veebilehel https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb

Kõiki tegevuslube saab taotleda ning majandustegevusteateid esitada eesti.ee kaudu, kus on kättesaadavad ka loa taotlemist ning teadete esitamist abistavad juhendid.

Toimetaja: SILVER NÕMMIKSAAR

Statistika

Rahvaarv: 3834
Pindala: 416,9 km² km²
Suurim asula: Adavere alevik (609)
Koole: 3
Külasid: 28