Andmed teostatud ja teostamisel riigihangete kohta asuvad Riigihangete Registris.

Alla riigihangete piirmäära teostatavate hangete kohta avaldatakse informatsioon käesoleval lehel ja alalõigus Uudised ja teated.

Põltsamaa valla hankekord

Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankeplaan 2017

Põltsamaa Vallavalitsus küsib hinnapakkumust Mõhu tee ja Roosi tee ehitusprojekti koostamiseks Mällikvere külas Põltsamaa vallas

Lähteseisukohad:

  • Mõhu tee (katastritunnused 61605:1:001:0257), pikkus 274 m. 
  • Mõhu tee (katastritunnus 61601:001:0242), pikkus 110 m.
  • Roosi tee (katastritunnus 61605:1:001:0263), pikkus 48 m.
  • Roosi tee (katastritunnus 61601:001:0259), pikkus 125 m.

                           Kokku 557 m

Projekteeritava tee laius on 5 m ja pealiskatteks on kahekordne pindamine. Koostada ka välisvalgustuse projekt ja taotluseelarve.

Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg võiks olla 29. aprill 2017.

Pakkuja peab omama vastavate tööde tegevusluba. Pakkuja ei tohi olla maksuvõlglane kohalike ja riiklike maksude osas. Pakkuja osas ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva.

Tellijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui pakkumused ületavad tellija rahalised võimalused.

Hinnapakkumus koos kinnitusega (Vorm 1) hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta esitada reedeks, 3.märtsiks 2017 kell 10:00 e-posti aadressil info@poltsamaavv.ee.

Lisad: 

  1. Mõhu tee ja Roosi tee asendiskeem – 1 lehel;          
  2. Vorm 1 Lihthanke "Mõhu ja Roosi tee projekt" pakkuja kinnituse vorm pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta.

Margi Ein 7766987, Margi.Ein@poltsamaavv.ee