Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Puudega lapse hooldajatoetus on 3-18-aastase puudega lapse vanemale, eestkostjale või last kasvatavale isikule kohaliku omavalitsuse eelarvest makstav igakuine toetus. Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas ja kes elab hooldust vajava puudega lapsega samal aadressil ning ei saa töötada hooldatava hooldamise ja kasvatamise tõttu.

Hooldajatoetus määratakse pärast hooldatava hooldusvajaduse hindamist, kui hooldatavale vajalikku kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet ei ole võimalik tagada piirkonnas pakutavate sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Toetuse maksmist reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu 24.03.2016.a määrus nr 33 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord".

Lisainformatsioon telefonil 7766996.