Alates 01.05.2016  teostab korraldatud jäätmevedu Põltsamaa vallas  Ragn-Sells AS. Tel 15155.

Hinnakiri alates 01.05.16

Põltsamaa valla jäätmeregistri pidaja kontaktandmed:

 

Õigusaktid:

Blanketid:

NB! Prügiveost vabastuse taotlejatel arvestada sellega, et avalduse menetlemise aeg avalduse laekumisest vallavalitsusele on kuni 30 päeva.

Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks vaata ka www.lõke.ee.

Alates 01.06.2017 hakkab kehtima uus jäätmekäitlusteenuse hinnakiri

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere valdade esindajana,  viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.05.2016 – 30.04.2019 ainuõigus vedada eelpool nimetatud omavalitsustes segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on Vedajal õigus esitada taotlus hinnamuutuseks. Võrreldes pakkumuse esitamisega on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.

Ragn-Sells AS esitas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele 28.12.2016 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 Jäätmehoolduskeskuse otsusega nr 2/17-1.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.06.2017.

UUS HINNAKIRI (alates 01.06.2017)

 

Keskkonnasõbralikult

 

Ragn-Sells AS