Üldandmed

Projekti nimetus:

Kamari paisjärvede paisudele kalapääsude ehitamine

KIK toetuse taotlemise rahuldamise kuupäev ja otsuse nr:

01.11.2011 nr 1-25/332; otsus muudetud 05.01.2012 nr 1-25/1, 12.03.2012 nr 1-25/61, 26.07.2012 nr 1-25/153, 06.11.2012 nr 1-25/194

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr:

2.1.1001.11-0017

Toetuse taotlemise rahuldamise abikõlblikkuse lõpp

30.06.2013

ÜF toetuse maksimumsumma

423 488,00 eurot

Toetuse saaja:

Põltsamaa Vallavalitsus

Toetuse saaja esindaja:

Ain Valu, maa- ja keskkonnanõunik

KIKi projektikoordinaator:

Ööle Janson

Projekti piirkond:

Põltsamaa vald

Toetuse saaja kodulehekülg:

www.poltsamaavv.ee

Projekti eesmärk

Projekti tegevuse asukohaks on Põltsamaa jõe keskjooksul paiknevad Kamari paisjärvede paisutusrajatised ja nende lähiümbrus. Projekti eesmärgiks on aastatel 2005-2007.a setetest puhastatud Kamari paisjärve renoveeritud paisudele kalade elu- ja rändetingimuste parandamiseks rajada kalapääsud. Kamari I paisule rajatakse möödaviikpääs ning Kamari II paisu juures olev kalapääs rekonstrueeritakse.

Põltsamaa jõgi kuulub keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" alusel kaitstavate jõgede hulka. Kamari paisudele kalatee rajamine on vajalik Põltsamaa jõe kalastiku seisundi parandamiseks vastavalt Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava meetmekavale. Veeseaduse § 401 lõike 13 alusel tuleb Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisul tagada kaladele läbipääs nii üles- kui ka allavoolu 2013. aasta 1. jaanuariks. Projektis kavandatavad tegevused viivad olemasoleva olukorra kooskõlla veeseaduse ja looduskaitseseadusega.

Kalapääsu positiivne mõju avaldub Rutikvere-Emajõe ning Võrtsjärve ja Peipsi järve vahelisel jõelõigul.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Projekti raames koostatakse eelprojekti ning keskkonnamõju eelhinnangu alusel ehitiste

(möödaviikkanal ja kunstkärestik) põhiprojekt. Põhitööna ehitatakse ülemise paisjärve kanalile

möödaviik, mis on oma olemuselt loodusliku ilmega kärestikuline jõelõik ja rekonstrueeritakse

alumise paisjärve maanteesilla alt algav kunstlik paiskärestik.