Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering

22.08.17

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavolikogu 20.04.2017. a otsusega nr 291 algatati detailplaneering Kullerkupu tee 1 (katastritunnus 61601:001:0280, sihtotstarve elamumaa 100%) ja Kullerkupu tee 3 (katastritunnus 61601:001:0284, sihtotstarve elamumaa 90%, veekogude maa 10%) katastriüksustel Mällikvere külas Põltsamaa vallas. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala suurus on 7176 m². Katastriüksused piirnevad Kullerkupu tee, Kullerkupu tee 5, Aiamaa ja Mõhu tee katastriüksustega. Ühine punkt on ka Põltsamaa linnas Jõeääre katastriüksusega.

Detailplaneeringu põhieesmärk on Põltsamaa jõe (jõesopi) ehituskeeluvööndi vähendamine 50 meetrilt 25 meetrile katastriüksuste lõunapoolses osas Mõhu tee pikendusel ja katastriüksustele ehitusõiguse seadmine. Detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata tuginedes Adepte Ekspert OÜ koostatud eelhinnangule, mille kohaselt arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei ole eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Põltsamaa Vallavalitsus on küsinud eelnevalt seisukohta Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise küsimuses Keskkonnaameti Lõuna regioonilt, Keskkonnainspektsioonilt, Terviseameti Lõuna talituselt, Päästeameti Lõuna päästekeskuselt, Muinsuskaitseametilt, Põllumajandusameti Jõgeva keskuselt ja Põltsamaa Linnavalitsuselt. Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses (Viljandi mnt 3, Põltsamaa) ja Põltsamaa Vallavalitsuse dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/.

  • Detailplaneeringu koostamise algataja on Põltsamaa Vallavolikogu (Viljandi mnt 3, 48103 Põltsamaa, e-post: info@poltsamaavv.ee, telefon 776 6999).

  • Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Põltsamaa Vallavalitsus (Viljandi mnt 3, 48103 Põltsamaa, e-post: info@poltsamaavv.ee, telefon 776 6999).

  • Detailplaneeringu koostaja on Tarvaprojekt OÜ (registrikood 11291236, Tallinna 21, 44311 Rakvere, e-post: tarvaprojekt@tarvaprojekt.ee, telefon 324 0937).

  • Detailplaneeringu kehtestaja on Põltsamaa Vallavolikogu (Viljandi mnt 3, 48103 Põltsamaa, e-post: info@poltsamaavv.ee, telefon 776 6999).

  • Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostaja on Adepte Ekspert OÜ (Tuukri tn 54, 10120 Tallinn, e-post info@adepte.ee).

Lisa 1 - Põltsamaa vallas Mällikvere külas kinnistute Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang.

Lisa 2 - Põltsamaa Vallavolikogu 20.04.2017. a otsus nr 291.

Lähteseisukohtade avalikustamine

Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab Põltsamaa vallas Mällikvere külas Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 detailplaneeringu lähteseisukohad koos asjaomaste asutuste ja puudutavate isikute ettepanekutega, vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 6.