Lastekaitse

Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Vanemliku hoolitsuseta lapse puhul korraldab tema hoolekande kohalik omavalitsus.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111.

Last kasvatav isik ja lapsega töötav isik on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega. Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab lapsega töötav isik viivitamata teavitama sellest last kasvatavat isikut.

Abi saamise võimalused lapsele ja teda kasvatavale täiskasvanule

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse

Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas selline teave!