Mäenõlva katastriüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu algatamise teade

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 20.10.2017. a korraldusega nr 355 algatati detailplaneering Põltsamaa vallas Kuningamäe külas  Mäenõlva katastriüksusel (katastritunnus 61603:001:0021, katastriüksuse pindala on 24,95 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa 100 %). Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala pindala on ca 8 ha ja planeeringuala piir kulgeb idas, lõunas ja läänes mööda  katastriüksuse piiri ning põhjas Mäenõlva katastriüksusel.

Detailplaneeringu põhieesmärk on määrata planeeritaval alal ehitusõigus päikeseelektrijaama rajamiseks, sh määrata juurdepääsuteed ja täpsustada katastriüksuse sihtotstarbed. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee.