Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneering

Detailplaneeringu algatamise teade

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et Põltsamaa Vallavalitsuse 21.12.2017. a korraldusega nr 97 algatati detailplaneering Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas Mari katastriüksusel (katastritunnus 61601:001:0629, pindala 8656 m², sihtotstarve elamumaa 100 %), Paala katastriüksusel (katastritunnus 61601:001:0628, katastriüksuse pindala 8464 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) ja Kale  katastriüksusel (katastritunnus 61604:001:1320, katastriüksuse pindala 21457 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100 %). Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala pindala on ca 19 000 m². Planeeringuala piirneb põhjas Jõesopi katastriüksusega, idas Järvesuu katastriüksusega, lõunas Kale ja Ranna katastriüksustega ning läänes Mardi ja Kale  katastriüksustega.

Detailplaneeringu põhieesmärk on kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamute  ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning juurdepääsutee rajamiseks.

Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee.