Üldandmed

Projekti nimetus:

Põltsamaa jõe seisundi parandamine Kamari paisjärvede alavees

KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr:

19. detsember 2014 nr 1-25/190

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr:

2.1.1001.14-0084

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev

31.12.2015

ÜF toetuse maksimumsumma

302 572,00 eurot

Toetuse saaja:

Põltsamaa Vallavalitsus

Toetuse saaja esindaja (projektijuht):

Ain Valu

KIKi projektikoordinaator:

Tuuli Kull

Projekti piirkond:

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald

Toetuse saaja kodulehekülg:

http://poltsamaavv.kovtp.ee/

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on tagada kalade vaba liikumine nii üles- kui allavoolu Põltsamaa jõel lõigul Kamari paisjärvede kalapääsudest allavoolu kuni Emajõeni. Hetkel puudub kaledel vaba liikumise võimalus veskipaisu varemete  ja ebaseadusliku paisu likvideerimise tõttu muutunud hüdroloogiliste olude tõttu. Põltsamaa jõe ökoloogiline seisund paraneb veemajanduskavades seatud tasemeni „hea". Kunstkärestik rajatakse eramaadele,  maaomanikega on sõlmitud kokkulepped isikliku kasutusõiguse seadmiseks Põltsamaa valla kasuks. Likvideeritav Külmoja veskipais asub KOV maal.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Külmoja vesiveski paisuvare likvideeritakse täielikult ja taastatakse jõe kunagine voolusäng võimalikult looduslikuna. Kamari paisude kalapääsude  alavees ebasobivate jõe hüdroloogiliste tingimuste parandamiseks ehitatakse likvideeritud ebaseadusliku paisu asemele looduslähedane kärestik, mis peab toimima kaladele läbitavana nii väikeste vooluhulkade (2 m³/sek) kui ka suurte vooluhulkade ( kuni 100 m³/sek) korral.