Üldandmed

KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr:

28.05.2010 otsus nr 1-25/62, mida on muudetud otsustega 16.12.2011 nr 1-25/370,

12.06.2012 nr 1-25/107,

28.06.2012 nr 1-25/118,

14.03.2013 nr 1-25/56,

26.09.2013 nr 1-25/698,

15.04.2014 nr 1-25/42

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr:

2.1.0101.09-0042

Projekti abikõlblikkuse periood

18.11.2009-30.06.2014

Projekti maksumus

7 012 513,00

ÜF toetuse maksimumsumma

5 175 660,00

Oma-või kaasfinantseering

1 836 853,00

Toetuse saaja:

Põltsamaa Vallavara OÜ

Projekti piirkond:

Põltsamaa, Pajusi ja Kolga-Jaani vallad

Projekti eesmärk

 

Vastavalt Euroopa Liidu joogivee direktiivile ning asulareovee direktiivile on vaja Põltsamaa vallas Adavere alevikus, Kamari alevikus, Esku külas, Lustivere külas ja Kolga-Jaani vallas Kolga-Jaani alevikus, Leie külas ning Pajusi vallas Pisisaare külas, Vägari külas tagada kvaliteetse joogivee kättesaadavus ning asulareovee puhastamine. Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning hoidmiseks on kavas rekonstrueerida amortiseerunud torustikud, pumplad, puurkaev-pumplad ning reoveepuhastid, samuti haarata teenusega seni katmata asula osad, mille tagajärjel suureneb alevikes elanike kaetus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Projekti käigus on rekonstrueeritud isevoolset kanalisatsioonitorustiku 14,3 km, surve kanalisatsioonitorustiku 3,2 km ja joogiveetorustike 16,6 km. Ühtlasi on rekonstrueeritud 7 reoveepumplat, 7 joogiveepumplat koos joogiveetöötlusjaamaga ja 8 reoveepuhastit.

Teostatud on olemasolevate objektide (3 pumplat, 2 puurkaev-veetöötlusjaama, 2 reoveepuhastit) automatiseerimine ja ühendamine projektiraames rajatud SCADA-süsteemiga, mis on vajalik projektipiirkonna veemajanduse infrastruktuuri töökindluse ja teenuse tagamiseks.

Projektiga hõlmatud reoveekogumisaladel veemajanduse haldus-ja hooldusteenuse tagamiseks on soetatud kombiauto (fekaali veoks ja trasside läbipesuks), 2 teenindusautot (investeeringu objektide teenindamiseks) ning trasside ummistuste ja avariide avastamiseks soetatud torukaamera.