Üldandmed

KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr:

05.07.2013 nr 1-25/166,

muudetud 07.07.14 otsusega nr 1-25/94

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr:

2.1.0101.13-0116

Projekti abikõlblikkuse periood

05.07.2013 - 30.06.2015

Projekti maksumus

1 182 000,00

ÜF toetuse maksimumsumma

987 501,07

Oma-või kaasfinantseering

194 498,93 (Põltsamaa vald)

Toetuse saaja:

Põltsamaa Vallavara OÜ

Toetuse saaja esindaja (projektijuht)

Kristi Klaos

KIKi projektikoordinaator:

Kai Helm

Projekti piirkond:

Põltsamaa vald

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on viia Põltsamaa valla 5 reoveekogumisala ja 6 asula (Adavere, Esku, Kamari, Lustivere, Paustvere ja Võhmanõmme) olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenus vastavusse kehtivate nõuetega, luua tingimused uutele liitujatele ning tagada jätkusuutlik ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenus pakkumine.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Projektiga seotud eesmärkide täitmiseks on Adavere, Kamari, Esku, Lustivere, Pauastvere ja Võhmanõmme asulates kavas rekonstrueerida amortiseerunud torustikud ja laiendada nendes asulates  vee-ja kanalisatsioonisüsteeme, lisaks Pauastvere ja Võhmanõmme külades rekonstrueerida puurkaevud ja paigaldada veetöötlus. Projekti raames rajatakse Põltsamaa linna reoveepuhastisse purgimissõlm.

Planeeritud on laiendada ja rekonstrueerida olemasolevat veetorustikku kogupikkuses ligikaudu 7,6 kilomeetrit ning isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ligikaudu 6 km ja survekanalisatsioonitorustikke kogupikkuses ca 1 km.

Projekti tegevuste läbi parendatakse ühisvee-ja kanalisatsiooni teenuse tingimusi ca 250 elanikule ning Pauastvere külas ca 20-le ettevõttele.