Põltsamaa valla haldusterritooriumi tiheasustusalal üksikpuude, puude gruppide ja põõsaste raiumiseks ning hoolduslõikuseks loa andmist korraldab Põltsamaa Vallavalitsus.

Raieloa väljastamisega tegeleb maa- ja keskkonnanõunik Ain Valu, tel 776 6985 või 509 8517. 

Dokumendid:

 

Looduskaitseseadus

§ 45. Puude raie tiheasustusalal

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Loa andmise tingimused ja korra kehtestab kohalik omavalitsus.