Riiklik lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapse vanemale

Riiklik lapsehoiuteenus on lapsevanema jaoks täiendav abi puudega lapse kasvatamisel, mis aitab leevendada vanemate tavalisest suuremat hoolduskoormust ja vajadust hooldamisest vaba aja järgi.

Riigi rahastavat lapsehoiuteenust ei ole võimalik saada ootamatult tekkinud teenuse vajaduse korral, sest teenuse taotlemise ning lepingu sõlmimise protsess võtab aega.

Taotlemine

Enne lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemist tuleb lapsevanemal leida sobiv teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused sh periood ning hind kokku leppida. Seejärel esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus

Taotlusele lisatavad dokumendid:

  1. Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  2. Lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  3. Arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  4. Perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik eestkostja ja perekonnas hooldaja puhul).

Kui kõik dokumendid on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul. Positiivse otsuse korral sõlmitakse lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja, kohaliku omavalitsuse ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks haldusleping. Eitav otsus tehakse juhul, kui taotleja ei vasta seaduses nimetatud hüvitise saamise kriteeriumitele.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise kord