Tugiisikuteenus

Põltsamaa Vallavalitsus osaleb Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevuses „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine", mille raames ollakse koostööpartneriks SA-le Perekodu.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga raske ja sügava puudega lapse arengu toetamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele lasteaias, koolis, koduses keskkonnas ja mujal.

Teenust ei tohi vahetult osutada isik:

  1. kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2. kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3. kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Lisainformatsioon Sotsiaalkindlustusameti kodulehel ja telefonil 53436275.