Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Põltsamaa Vallavolikogu kehtestas 23.03.2017. a otsusega nr 279 Põltsamaa vallas Mõhkülas Rehe katastriüksuse (katastritunnus 61602:002:0510) detailplaneeringu (koostaja Casa Planeeringud OÜ, töö nr 08/16, Tallinn).

Detailplaneering on algatatud 11.01.2016 Põltsamaa Vallavalitsuse korraldusega nr 16 ja vastu võetud Põltsamaa Vallavalitsuse 05.07.2016. a korraldusega nr 236. Rehe katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.07-20.08.2016 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 21.09.2016.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Põltsamaa Vallavalitsus, detailplaneeringu kehtestaja on Põltsamaa Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Farm In Productions OÜ.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks ning tootmismaa krundile ehitusõiguse määramine õlikultuuride töötlemise tehase püstitamiseks, õlikultuuride, teravilja kuivatus- ja hoiustamiskompleksi rajamiseks ning õlikultuuride kasvatamist ja töötlemist tutvustava infopaviljoni püstitamiseks. Lisaks on kavas rajada katastriüksusele õlikultuuride näidis- ja katsepõllud. Planeeringuala pindala on 20,21 ha. Detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut.

Rehe maaüksuse keskkonnamõju strateegiline hindamise eelhinnangu (koostaja Adepte Ekspert OÜ, Tallinn, detsember 2015) kohaselt keskkonnamõju strateegiline hindamise läbiviimine ei olnud vajalik, kuna arvestades kavandatud tegevuse  mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.

Rehe katastriüksuse detailplaneering on kooskõlastatud Terviseameti Lõuna talitusega, Põllumajandusameti Jõgeva keskusega, Päästeameti Lõuna päästekeskusega ning Maanteeametiga. Samuti on omapoolse arvamuse planeeringule andnud Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon, Põltsamaa Vallavara OÜ, Eltel Networks AS, Metsa kinnistu omanik, Elektrilevi OÜ ja Rosina kinnistu omanik.

Mõhküla Rehe katastriüksuse detailplaneeringuga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender