Uudised ja teated

« Tagasi

Hanketeade "Bussiootekodade ehitus"

Hanketeade
 
  Hanke viitenumber 188756
  Hanke nimetus Bussiootekodade ehitus
 
0 OSA: Üldandmed
  Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Ei
  Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?  Ei
 
I OSA: Hankija
I.1) NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
  Põltsamaa Vallavalitsus, 75023496, Viljandi mnt 3, Põltsamaa, 48103 Eesti (EE) Kontaktisik: AIN VALU Tel.: +372 5098517 E-post: ain@poltsamaavv.ee
  Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee
  Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee
  Lisateavet saab järgmisel aadressil: vt eelmainitud kontaktandmed: 
  Täiendavaid dokumente saab järgmisel aadressil:  vt eelmainitud kontaktandmed: 
  Pakkumised või taotlused saata järgmisel aadressil:  vt eelmainitud kontaktandmed: 
I.2) HANKIJA LIIK
  Kohaliku omavalitsuse üksus
I.3) HANKIJA PÕHITEGEVUS
  Üldised avalikud teenused
I.4) HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
  Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
 
II OSA: Hankelepingu objekt
II.1) KIRJELDUS
II.1.1) Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
  Bussiootekodade ehitus
II.1.2) Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
  Teostamine
  Ehitustööde teostamise koht: Põltsamaa vald
  NUTS kood: EE
II.1.3) Riigihange korraldatakse
  Hankelepingu sõlmimiseks
  Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul
  Rahaühik: Euro
II.1.5) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
  Puhu-rist bussipeatustesse ootekodade ehitamine
II.1.6) Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 45213315-4
II.1.7) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta Ei
II.1.8) Hankeleping on jaotatud osadeks Ei
II.1.9) Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei
II.2) HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS
II.2.1) Üldkogus või ulatus
  Rahaühik: Euro
II.2.2) Täiendavate hangete võimalused Ei
II.3) HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
  Kestus kuudes: 1
 
III OSA: Juriidiline-, majanduslik-, finantsiline- ja tehniline teave
III.1) HANKELEPINGU TINGIMUSED
III.1.1) Nõutavad tagatised ja garantiid
  vastavalt hanke tingimustele
III.1.4) Hankelepingu täitmisele kehtivad muud eritingimused  Ei
III.2) OSALEMISTINGIMUSED
III.2.1) Pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded (hankemenetlusest kõrvaldamise alused)
  Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja:
1) keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
2) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt;
3) kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduse kohaselt.

Pakkuja või taotleja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

2. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud.

Riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR.


Pakkuja või taotleja esitab oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, kui neid andmeid ei ole hankijal võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal. Kui pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja või taotleja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta.
 
III.2.2) Majanduslik- ja finantsseisund
  Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja viimase lõppenud majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 15 000 EUR. Pakkuja esitab viimase lõppenud majandusaasta aruande väljavõtte, millest selgub pakkuja majandusaasta netokäive (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad). 
2. Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive hankelepingu esemele vastavas osas peab olema vähemalt 15 000 EUR. Pakkuja esitab vastava kinnituse. 
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus
  Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja peab olema viimase viie aasta jooksul teostanud sarnaseid ehitustöid. Pakkuja esitab viimase viie aasta jooksul tehtud ehitustööde nimekirja, milles kajastub olulisemate ehitustööde maksumus, tegemise aeg ja koht ning tõendid selle kohta, et need ehitustööd tehti sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. 
 
IV OSA: Hankemenetlus
IV.1) HANKEMENETLUSE LIIK
IV.1.1) Hankemenetluse liik
  Lihthange
IV.2) HINDAMISKRITEERIUMID
IV.2.1) Hindamiskriteeriumid
  Madalaim hind
IV.2.2) Kasutatakse elektroonilist oksjonit Ei
IV.3) HALDUSALANE TEAVE
IV.3.2) Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade  Ei
IV.3.3) Hankedokumentide saamise tingimused
  Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 07.07.2017 08:00
  Dokumendid on tasulised: Ei
  Rahaühik: Euro
IV.3.4) Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
  07.07.2017 10:00 
IV.3.6) Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
  ET
IV.3.7) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
  kuni: 31.08.2017
IV.3.8) Pakkumuste avamise tingimused
  Pakkumuste avamise aeg: 07.07.2017 10:00
  Volitatud isikud, kes võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures: Ei
 
VI OSA: Lisateave
VI.1) TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA  Ei
VI.2) TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
  Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
VI.4) VAIDLUSTUSTE LÄBIVAATAMISE MENETLUS
VI.4.1) Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.3) Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
  Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.6) KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST Ei
VI.7) KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID Ei

 

Hanke url https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188756

 


Alates 18.04.2016 Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Jõgeva Maavalitsuses (Jõgeva, Suur 3, tel 776 6320 ja 776 6390) ja Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender