Alates 01.01.2018 on Põltsamaa valla kodulehe aadress https://poltsamaavald.kovtp.ee

Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kehtestas Võhmanõmme külas Uus tee katastriüksuste detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus kehtestas 25. aprilli 2017. a korraldusega nr 162 Põltsamaa vallas Võhmanõmme külas Uus tee katastriüksuste detailplaneeringu (koostaja OÜ GPK Partnerid, töö nr DP-12-16, Tartu). Planeeringuala on Uus tee 1, Uus tee 2, Uus tee 3, Uus tee 11, Uus tee 13, Uus tee 15, Uus tee 9 ja Uus tee katastriüksused. Planeeringuala pindala on 16 807 m².

Detailplaneering on algatatud 22. novembri 2016. a korraldusega nr 397 ja vastu võetud Põltsamaa Vallavalitsuse 21. veebruari 2017. a korraldusega nr 69. Uus tee katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17. märtsist 31. märtsini 2017.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Põltsamaa Vallavalitsus, detailplaneeringu kehtestaja on Põltsamaa Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamisesest huvitatud isik on TM Energy OÜ.

Planeeringu eesmärgiks on osaliselt muuta kehtiva detailplaneeringuga määratud katastriüksuste piire, katastriüksuste sihtotstarvet ja juurdepääsuteede lahendust. Planeeringuga nähakse ette moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse ja  arhitektuurinõuete määramist büroohoone ja garaaži projekteerimiseks ning ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Põltsamaa valla üldplaneeringuga.

Tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik.

Uus tee katastriüksuste detailplaneering on kooskõlastatud Päästeameti Lõuna päästekeskusega ja Põllumajandusameti Jõgeva keskusega. Detailplaneeringu protsessi on kaasatud Elektrilevi OÜ ja piirinaabrid: Kundla katastriüksuse omanik ja Trausi katastriüksuse omanik.

Uus tee katastriüksuste detailplaneeringuga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender