Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu algatas detailplaneeringu Mällikvere külas Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksustel

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 20. aprilli 2017. a otsusega nr 291 detailplaneeringu Kullerkupu tee 1 (katastritunnus 61601:001:0280, sihtotstarve elamumaa 100%) ja Kullerkupu tee 3 (katastritunnus 61601:001:0284, sihtotstarve elamumaa 90%, veekogude maa 10%) katastriüksustel Mällikvere külas Põltsamaa vallas. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala suurus on 7176 m².

Katastriüksused piirnevad Kullerkupu tee, Kullerkupu tee 5, Aiamaa ja Mõhu tee katastriüksustega. Ühine punkt on ka Põltsamaa linnas Jõeääre katastriüksusega.

Detailplaneeringu põhieesmärk on Põltsamaa jõe (jõesopi) ehituskeeluvööndi vähendamine 50 meetrilt 25 meetrile katastriüksuste lõunapoolses osas Mõhu tee pikendusel ja katastriüksustele ehitusõiguse seadmine. Detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata tuginedes Adepte Ekspert OÜ koostatud eelhinnangule, mille kohaselt arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei ole eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Põltsamaa Vallavalitsus on küsinud eelnevalt seisukohta Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise küsimuses Keskkonnaameti Lõuna regioonilt, Keskkonnainspektsioonilt, Terviseameti Lõuna talituselt, Päästeameti Lõuna päästekeskuselt, Muinsuskaitseametilt, Põllumajandusameti Jõgeva keskuselt ja Põltsamaa Linnavalitsuselt.

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses (Viljandi mnt 3, Põltsamaa) ja Põltsamaa Vallavalitsuse dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender