Uudised ja teated

« Tagasi

Uus tee katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Põltsamaa Vallavalitsus võttis 21. veebruaril 2017 korraldusega nr 69 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põltsamaa vallas Võhmanõmme külas Uus tee katastriüksuste detailplaneeringu (koostaja  OÜ GPK Partnerid, töö nr DP-12-16).

Detailplaneeringu ala on: Uus tee 1 katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0134), Uus tee 2 katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0133), Uue tee 3 katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0135), Uus tee 11 katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0136), Uus tee 13 katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0137), Uue tee 15 katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0138), Uus tee 9 katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0145), Uus tee katastriüksus  (katastritunnus 61605:002:0148), Uus tee katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0149), Uus tee katastriüksus (katastritunnus 61605:002:0150).

Planeeringuala pindala on 16 807 m².

Detailplaneeringuala piirneb Järve tee 4, Uus tee 5, Uus tee 7, Trausi, Uus tee 17, Uus tee 20, Uus tee 18, Uus tee 16, Uus tee 14, Uus tee 12, Uus tee  4, Järve tee ja Kundla katastriüksustega.

Planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarbed kehtiva detailplaneeringu järgi on elamumaa ja teemaa. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu eesmärgiks on osaliselt muuta kehtiva detailplaneeringuga määratud katastriüksuste piire, muuta katastriüksuste sihtotstarvet ja muuta juurdepääsuteede  lahendust. Planeeringuga nähakse ette moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse ja  arhitektuurinõuete määramist büroohoone ja garaaži projekteerimiseks ning ehitamiseks.  

Tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik ning arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu, ei ole vajalik anda detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut.

Detailplaneeringust huvitatud isik on TM Energy OÜ.

Detailplaneeringu avalik väljapanek on 17.-31. märtsini 2017 Põltsamaa vallamajas ja Põltsamaa Raamatukogu lugemissaalis ning Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuses (Viljandi mnt 3, Põltsamaa) tööpäevadel kella 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 ja Põltsamaa Raamatukogu lugemissaalis Põltsamaal E-R kell 10:00-18:00 ja L kell 10:00-15:00 ning Põltsamaa valla koduleheküljel.


Põltsamaa Vallavalitsuses sünde ja surmasid ei registreerita.

Sündi või surma saab registreerida Põltsamaa Linnavalitsuses (Põltsamaa, Lossi 9, tel 776 8568).

 

Vaateid Põltsamaa vallast

Põltsamaa vald asub Kesk-Eestis ja ümbritseb rõngana Põltsamaa linna. Vald piirneb Pajusi ja Puurmani vallaga Jõgevamaal, Kolga-Jaani ja Kõo vallaga Viljandimaal ning Imavere ja Koigi vallaga Järvamaal. Valda läbivatest teedest on tähtsaim põhja-lõunasuunaline Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning ida-läänesuunaline Jõgeva-Põltsamaa-Võhma maantee.

Põltsamaa vallas on 28 küla ja 2 alevikku. Suuremad keskused on Adavere, Lustivere, Esku, Kamari, Võisiku ja Väike-Kamari.

Vallas asuvad lasteaiad, koolid, kultuuriasutused ja raamatukogud pakuvad vallaelanikele neile vajalikke teenuseid. Valla territooriumil olevad mõisad ja teisedki vaatamisväärsused ning valda läbiv Põltsamaa jõgi pakuvad silmarõõmu ja hingekosutust ning erinevaid puhkevõimalusi nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulnuile.

Statistika

Rahvaarv: 3669 (01.01.2017)
Pindala: 416,9 km²
Suurim asula: Adavere alevik (513)
Koole: 3
Külasid: 28

Kalender