Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 
Esitatud Keskkonnaametile heakskiitmiseks.

Põltsamaa valla üldplaneeringu KSH programmi ja ÜP eskiisi avalikustamine

Põltsamaa Vallavalitsus teatab, et on valminud Põltsamaa valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm ja Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahendus.

Üldplaneeringu (ÜP) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise aluseks on Põltsamaa Vallavolikogu 19. detsembri 2013. a otsus nr 21. Sama otsus tühistas varasema Põltsamaa valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse (Põltsamaa Vallavolikogu 17. veebruari 2012. a otsus nr 177).

Üldplaneeringu alaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium. Koostatav üldplaneering on mõeldud 1998. a koostatud ning Põltsamaa Vallavolikogu 17. detsembri 1998. a otsusega nr 35 kehtestatud planeeringu asendamiseks. Üldplaneeringu põhieesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine. Täpsemad ÜP ülesanded on kooskõlas Planeerimisseaduse (jõustunud 01.01.2003) § 8 lõikega 3.

KSH käigus hinnatakse üldplaneeringu rakendamisega kaasneda võivaid strateegilisi keskkonnamõjusid planeeringu alal ja selle lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.

ÜP algatajaks ja kehtestajaks on Põltsamaa Vallavolikogu (Viljandi mnt 3, 48103, Põltsamaa kontaktisik: Janne Veski (vallasekretär), tel: 776 6984, e-post: janne.veski@poltsamaavv.ee, üldplaneeringu koostamist korraldab Põltsamaa Vallavalitsus (Viljandi mnt 3, 48103, Põltsamaa. kontaktisik: Kristi Klaos (arendusnõunik) tel: 529 4510 e-post: kristi.klaos@poltsamaavv.ee). ÜP koostajaks on Artes Terrae OÜ(Puiestee 78, 51008 Tartu. kontaktisik: Heiki Kalberg, tel: 509 1874, e-post: heiki@artes.ee). KSH läbiviijaks on OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu. kontaktisik: Alar Noorvee, tel: 736 6676 / 554 0579, e-post: alar@alkranel.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja üldplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse ruumides (Viljandi mnt 3, 48103 Põltsamaa) ajavahemikul 14.05 – 28.05.2014 ja Põltsamaa valla koduleheküljel https://poltsamaavv.kovtp.ee/et/uldinfo.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile ja üldplaneeringu eskiislahendusele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 29. maini 2014 kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele (Viljandi mnt 3, 48103 Põltsamaa või e-posti aadressile: info@poltsamaavv.ee).

KSH programmi ja ÜP lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Põltsamaa Vallavolikogu saalis 29. mail 2014 algusega kell 15:00.

Toimetaja: SILVER NÕMMIKSAAR