Põltsamaa vallas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud asulateks Adavere, Võisiku, Esku, Kamari, Lustivere ning Väike-Kamari (Põltsamaa Ametikool). Põltsamaa linna lähiümbruse tiheasustusalad on seotud linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Lisaks saavad põllumajandusettevõtete farmikaevudest oma tarbevee Puiatu, Pilu, Mõhküla, Rõstla ja Kuningmäe küla osad majapidamised. Samas puudub mainitud majapidamistel ühiskanalisatsioon. Ülejäänud valla tiheasustatud alad on tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivarustuseta. Ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguta valla elanikud saavad tarbevee isiklikest madalatest salv- või puurkaevudest ning elamutes tekkiv reovesi suunatakse kogumiskaevudesse ja sageli ilma puhastamata otse looduskeskkonda. Kanalisatsioonikaevud ja -torud on halvas olukorras. Osa reoveepuhasteid ei täida oma otstarvet. Tihti toimuvad avariid. Tiheasustuse vee kvaliteedi näitajad on üldiselt rahuldavad. Enamike kaevude vees on üle piirnormi rauda.

Koostöös 18 omavalitsusega osaletakse Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojektis, mille eesmärgiks on tagada kvaliteetne veevarustus ja ühiskanalisatsioon. Projekti raames on esimeses etapis teostatud uuringud ning selgitatud investeerimisvajadused, teise etapi käigus teostatud geoloogilised uuringud ja tasuvusanalüüs ning koostatud taotlus projekti edasiseks rahastamiseks Euroopa Liidu fondidest, kolmandas etapis teostatakse projekteerimine ning trasside, kaevude ja biopuhastite väljaehitamine.

Põltsamaa valla vee-ettevõtjate tegevuspiirkonnad:

Põltsamaa Vallavara OÜ – ühisveevärk ja -kanalisatsioon Esku külas, Lustivere külas, Kamari alevikus, Adavere alevikus, ühisveevärk Kalme külas (Aru pumbajaam);

AS Hoolekandeteenused Võisiku Hooldekodu – ühisveevärk ja –kanalisatsioon Võisiku külas;

Põltsamaa Ametikool – ühisveevärk ja –kanalisatsioon Väike-Kamari külas;

Põltsamaa Varahalduse OÜ – Pauastvere, Võhmanõmme, Kuningamäe ja Mällikvere külades Põltsamaa linna reovee kogumisalal.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad:

Põltsamaa Vallavara OÜ

Põltsamaa Vallavara OÜ teeninduspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 1. jaanuarist 2016 (Põltsamaa VV 23.11.2015 korraldus nr 527):

  • veeteenuse hind 1,45 eurot/m3, hinnale lisandub käibemaks;
  • kanalisatsiooniteenuse hind 1,59 eurot/m3, hinnale lisandub käibemaks. 

NB! Hinnad alates 1. jaanuarist 2017 - veeteenus 1,53 eurot/m³, kanalisatsiooniteenus 1,67 eurot/m³. Hindadele lisandub käibemaks (Põltsamaa VV 8.11.2016 korraldus nr 388). 

Põltsamaa Vallavara OÜ fekaaliveo teenuse hinnad - 4 eurot/m3;  transport 1 euro/km . Veo algus ja lõpp-punkt on Eskus. Hindadele lisandub käibemaks.

AS Hoolekandeteenused Võisiku Hooldekodu – veevarustuse teenus 0,60 eurot/m³, reovee ärajuhtimise teenus 1,18 eurot/m³. Hindadele lisandub käibemaks;

Põltsamaa Ametikool – külm vesi ja reovesi kokku 0,26 eurot/m³.

Põltsamaa Varahalduse OÜ www.poltsamaavh.ee

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 20.03.2017 nr 9-3/2017-004 kehtivad alates 01.05.2017 Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonnas (Põltsamaa linnas; Pauastvere, Mällikvere, Võhmanõmme, Kuningamäe külad Põltsamaa vallas) alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad (ilma käibemaksuta):

  • tasu võetud vee eest (füüsilised isikud) 1,43 €/m³, tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp(füüsilised isikud) 1,50 €/m³;
  • tasu võetud vee eest (juriidilised isikud) 1,52 €/m³, tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest hinnagrupp (juriidilised isikud) 1,63 €/m³;
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp 2,11 €/m³.

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Reovee reostusnäitajate jaotumine reostusgruppidesse (I ja II grupp) vastavalt Põltsamaa Linnavalitsuse 13. veebruari 2012. a määrusele nr 1.

Vee kvaliteet

Analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehel http://vtiav.sm.ee, kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.